Tuần thứ 29 - từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018
< Tuần 29 2018 >
Thứ Hai, Ngày 16/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dư­ợc dự với Khoa CT

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – A.308

Họp Quy trình cho bệnh nhân ra viện

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

KHTH, Điều dưỡng trưởng các Khoa

15h00 – A. 308

Họp xây dựng giá

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

PGĐ Đông, KHTH, ĐM, KBNT, KGM, TM, G, CĐHA, GMHS, TCKT

Thứ Ba, Ngày 17/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa CT

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – A.308

Họp Hội đồng KHKT hoàn thiện Quy trình mổ đục T3

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên tổ xây dựng Quy trình mổ đục T3, Các thành viên Hội đồng KHKT

14h00 – A.203

Quận Hai Bà Trưng kiểm tra công tác y tế, an toàn thực phẩm,...

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các Khoa, Phòng liên quan

15h00 - Các Khoa, Phòng

Kiểm tra BV thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Trưởng.

Các thành viên đoàn kiểm tra

Thứ Tư, Ngày 18/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư ­ vấn giám sát, bên B

13h30 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Pháp – Bộ Môn Mắt “U hắc tố kết mạc”

GS. Đỗ Như Hơn

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

 

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH CĐ

15h00 – A.308

Họp BCH Công đoàn

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các ủy viên BCHCĐ

Thứ Năm, Ngày 19/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 – A.308

 

Tiếp GS.Anthony Aldave và BS.Fang – Hoa Kỳ

Ts. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Ban Giám đốc, ĐN, KGM

10h00 – A.308

Mở gói thầu qua mạng về CNTT năm 2018

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐXT

13h30 – A. 308

Họp Điều d­ưỡng trư­ởng.

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Tr­ưởng.

HCQT, KHTH, CNK, CNTT, VTKT và Điều dư­ỡng trư­ởng các Khoa

13h30 – D.701

Đào tạo kiến thức và thực hành KSNK

Khoa KSNK

HCQT

Đại biểu và học viên lớp 1

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp OCT trong BV. Test đầu ra

TS. Nguyễn Nhất Châu

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h30 – A.308

Họp Hội đồng thuốc và điều trị

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Sáu, Ngày 20/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

 

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa CĐHA

GS. TS. Đỗ Như Hơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

09h00 – H.701

Bế giảng lớp chuyên đề

Phẫu thuật Mộng K8;

Phẫu thuật Mộng K9;                                   Tạo hình Thẩm mỹ K7.

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên và học viên tham gia khóa học

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Ban Giám đốc

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện th­ường kỳ.

Tr­ưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – D.701

Đào tạo kiến thức và thực hành KSNK

Khoa KSNK

HCQT

Đại biểu và học viên lớp 2

Thứ Bảy, Ngày 21/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 16/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dư­ợc dự với Khoa CT

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – A.308

Họp Quy trình cho bệnh nhân ra viện

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

KHTH, Điều dưỡng trưởng các Khoa

15h00 – A. 308

Họp xây dựng giá

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

PGĐ Đông, KHTH, ĐM, KBNT, KGM, TM, G, CĐHA, GMHS, TCKT

Thứ Ba, Ngày 17/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa CT

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – A.308

Họp Hội đồng KHKT hoàn thiện Quy trình mổ đục T3

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên tổ xây dựng Quy trình mổ đục T3, Các thành viên Hội đồng KHKT

14h00 – A.203

Quận Hai Bà Trưng kiểm tra công tác y tế, an toàn thực phẩm,...

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các Khoa, Phòng liên quan

15h00 - Các Khoa, Phòng

Kiểm tra BV thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Trưởng.

Các thành viên đoàn kiểm tra

Thứ Tư, Ngày 18/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư ­ vấn giám sát, bên B

13h30 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Pháp – Bộ Môn Mắt “U hắc tố kết mạc”

GS. Đỗ Như Hơn

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

 

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH CĐ

15h00 – A.308

Họp BCH Công đoàn

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các ủy viên BCHCĐ

Thứ Năm, Ngày 19/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 – A.308

 

Tiếp GS.Anthony Aldave và BS.Fang – Hoa Kỳ

Ts. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Ban Giám đốc, ĐN, KGM

10h00 – A.308

Mở gói thầu qua mạng về CNTT năm 2018

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐXT

13h30 – A. 308

Họp Điều d­ưỡng trư­ởng.

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Tr­ưởng.

HCQT, KHTH, CNK, CNTT, VTKT và Điều dư­ỡng trư­ởng các Khoa

13h30 – D.701

Đào tạo kiến thức và thực hành KSNK

Khoa KSNK

HCQT

Đại biểu và học viên lớp 1

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp OCT trong BV. Test đầu ra

TS. Nguyễn Nhất Châu

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h30 – A.308

Họp Hội đồng thuốc và điều trị

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Sáu, Ngày 20/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

 

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa CĐHA

GS. TS. Đỗ Như Hơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

09h00 – H.701

Bế giảng lớp chuyên đề

Phẫu thuật Mộng K8;

Phẫu thuật Mộng K9;                                   Tạo hình Thẩm mỹ K7.

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên và học viên tham gia khóa học

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Ban Giám đốc

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện th­ường kỳ.

Tr­ưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – D.701

Đào tạo kiến thức và thực hành KSNK

Khoa KSNK

HCQT

Đại biểu và học viên lớp 2

Thứ Bảy, Ngày 21/07/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 22/07/2018
Nội dung đang được cập nhật...
Hội nghị nhãn khoa toàn quốc 2017