Tuần thứ 47 - từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019
< Tuần 47 2019 >
Thứ Hai, Ngày 18/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

8h45 – KS La Thành

Họp Tổng kết công tác Thanh tra BYT

 

 

PGS. Hiệp, TCCB

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

CN. Trần Minh Anh

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa Glôcôm.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – KS La Thành

Hội nghị triển khai nhiệm vụ y tế trọng tâm cuối năm 2019

 

 

PGS Hiệp

14h00 – D. 701

Họp về công tác trực Bệnh viện

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

KHTH, GMHS, CNTT các BS, Điều dưỡng trực dây trực Bệnh viện, lãnh đạo các Khoa Phòng

Thứ Ba, Ngày 19/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 203

Làm việc với Văn phòng FHF Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

ĐN

BGĐ, ĐN, CĐT

9h30 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn KT

13h30 – H. 701

Giảng lý thuyết lớp Thực tập CTXH

TS. Hoàng Cương

HCQT

CTXH

Học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa DKVM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h00 – H. 601

Họp BCH Đoàn Thanh niên

Ths. Trần Trung Kiên

HCQT

Thành viên BCH

Thứ Tư, Ngày 20/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

08h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

Ths. Võ Thị Thu Hồng

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

10h00 – D.701

Mitting ngày 20/11

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

QLKH&ĐT

HCQT

Đại biểu có giấy mời

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Tạo hình thẩm mỹ

TS. Phạm Hồng Vân

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

Thứ Năm, Ngày 21/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 203

Tiếp GS Zchi Kawa Tập đoàn Chu

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

ĐN

ĐN, QLKHĐT

13h30 – A. 308

Họp Đoàn Kiểm tra Bệnh viện

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

KHTH

Đoàn Kiểm tra Bệnh viện và lãnh đạo các Khoa Phòng

13h30 – A. 302

Giảng lý thuyết lớp Thực tập CTXH

Ths. Phạm Thị Kim Đức

HCQT

CTXH

Học viên tham gia khóa học

14h00 -  H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

TS. Nguyễn Thu Thủy

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Tạo hình thẩm mỹ

TS. Nguyễn Văn Huy

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h30 – A.308

Hop HĐ xét cử BS lên BS chính, BS chính  lên BS cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên HĐ

16h00 – A. 308

Họp Hội đồng Thẩm định gói thầu VTTH năm 2019

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

VTKT

Thành viên Hội đồng

Thứ Sáu, Ngày 22/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa KBNT

Công ty Công nghệ Isofh thuyết minh mô hình Bệnh án điện tử tại BVMTW

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

CNTT

BGĐ, Điều dưỡng trưởng, toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – H. 701

Chấm báo cáo kết quả Thực hành của sinh viên CTXH

Ths. Phạm Thị Kim Đức

HCQT

CTXH

Học viên tham gia khóa học

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

14h30 – D. 701

Lễ phát động “Phong trào Chống rác thải nhựa, Chung tay bảo vệ môi trường”

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

KSNK

Đảng ủy, BGĐ, BCHCĐ, Đoàn TN, lãnh đạo các Khoa Phòng, Nhân viên YT, Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ

Thứ Bảy, Ngày 23/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 18/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

8h45 – KS La Thành

Họp Tổng kết công tác Thanh tra BYT

 

 

PGS. Hiệp, TCCB

13h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

CN. Trần Minh Anh

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa Glôcôm.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – KS La Thành

Hội nghị triển khai nhiệm vụ y tế trọng tâm cuối năm 2019

 

 

PGS Hiệp

14h00 – D. 701

Họp về công tác trực Bệnh viện

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

KHTH, GMHS, CNTT các BS, Điều dưỡng trực dây trực Bệnh viện, lãnh đạo các Khoa Phòng

Thứ Ba, Ngày 19/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 203

Làm việc với Văn phòng FHF Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

ĐN

BGĐ, ĐN, CĐT

9h30 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn KT

13h30 – H. 701

Giảng lý thuyết lớp Thực tập CTXH

TS. Hoàng Cương

HCQT

CTXH

Học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa DKVM

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h00 – H. 601

Họp BCH Đoàn Thanh niên

Ths. Trần Trung Kiên

HCQT

Thành viên BCH

Thứ Tư, Ngày 20/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

08h30 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

Ths. Võ Thị Thu Hồng

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

10h00 – D.701

Mitting ngày 20/11

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

QLKH&ĐT

HCQT

Đại biểu có giấy mời

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp Tạo hình thẩm mỹ

TS. Phạm Hồng Vân

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

Thứ Năm, Ngày 21/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 203

Tiếp GS Zchi Kawa Tập đoàn Chu

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

ĐN

ĐN, QLKHĐT

13h30 – A. 308

Họp Đoàn Kiểm tra Bệnh viện

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

KHTH

Đoàn Kiểm tra Bệnh viện và lãnh đạo các Khoa Phòng

13h30 – A. 302

Giảng lý thuyết lớp Thực tập CTXH

Ths. Phạm Thị Kim Đức

HCQT

CTXH

Học viên tham gia khóa học

14h00 -  H.701

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

TS. Nguyễn Thu Thủy

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Tạo hình thẩm mỹ

TS. Nguyễn Văn Huy

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h30 – A.308

Hop HĐ xét cử BS lên BS chính, BS chính  lên BS cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên HĐ

16h00 – A. 308

Họp Hội đồng Thẩm định gói thầu VTTH năm 2019

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

VTKT

Thành viên Hội đồng

Thứ Sáu, Ngày 22/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa KBNT

Công ty Công nghệ Isofh thuyết minh mô hình Bệnh án điện tử tại BVMTW

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

CNTT

BGĐ, Điều dưỡng trưởng, toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – H. 701

Chấm báo cáo kết quả Thực hành của sinh viên CTXH

Ths. Phạm Thị Kim Đức

HCQT

CTXH

Học viên tham gia khóa học

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

14h30 – D. 701

Lễ phát động “Phong trào Chống rác thải nhựa, Chung tay bảo vệ môi trường”

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

KSNK

Đảng ủy, BGĐ, BCHCĐ, Đoàn TN, lãnh đạo các Khoa Phòng, Nhân viên YT, Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ

Thứ Bảy, Ngày 23/11/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 24/11/2019
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019