Tuần thứ 50 - từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019
< Tuần 50 2019 >
Thứ Hai, Ngày 09/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A.308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

TS. Vũ Quốc Lương

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa ĐM.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

Thứ Ba, Ngày 10/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

9h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

Ths. Hoàng Xuân Hương

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

13h15 - KCBTYC

Lấy phiếu tín nhiệm Bổ nhiệm lại Điều dưỡng trưởng Khoa KCBTYC đối với Ths. Lê Thúy Hạnh

TCCB

TCCB

HCQT

Khoa  KCBTYC

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa MTE.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – A.308

Họp Hội đồng xét thầu xây dựng HSMT Gói thầu: Mua sắm TTB và Gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa TTB

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

VTKT

Thành viên Hội đồng

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

TS. Bùi Thị Vân Anh

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

Thứ Tư, Ngày 11/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 – A. 308

Họp Hội đồng Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung lần 2 năm 2019

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Dược

Thành viên Hội đồng

13h15 – D.701

Sinh hoạt khoa học tiếng Anh Khoa Chấn thương

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện:TCCB, Ban TTND, BCH Công đoàn

15h00 – A. 308

Họp Hội đồng xét tuyển viên chức đặc biệt

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

TCCB

Thành viên Hội đồng

Thứ Năm, Ngày 12/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30

Tổ quản lý chất lượng bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Các thành viên Tổ QLCL

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

PGS. Hà Huy Tài

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h30 – A.308

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT và điều dưỡng các Khoa

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

Thứ Sáu, Ngày 13/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Bình đơn thuốc

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

9h00 – A.308

Họp Hội đồng xây dựng HSĐX gói thầu Dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại năm 2019

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

KSNK

Thành viên Hội đồng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

TS. Hoàng Anh Tuấn

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – A.205

Tiếp CNVC và người lao động

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

16h00 – A.308

Họp Hội đồng Thẩm định  xây dựng HSMT Gói thầu: Mua sắm TTB và Gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa TTB

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

VTKT

Thành viên Hội đồng

Thứ Bảy, Ngày 14/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

08h30 – Khách sạn Sofitel Legend Metropole

Hội thảo

“Bước tiến trong công nghệ - thế hệ thủy tinh thể nhân tạo mới Tecnis eyhance & tecnis synergy“ - BVMTW và Cty Johnson&Johnson VISION phối hợp tổ chức

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiệp

QLKH&ĐT

- Công ty Johnson & Johnson VISION

 

Thứ Hai, Ngày 09/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A.308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

TS. Vũ Quốc Lương

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa ĐM.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

Thứ Ba, Ngày 10/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

9h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

Ths. Hoàng Xuân Hương

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

13h15 - KCBTYC

Lấy phiếu tín nhiệm Bổ nhiệm lại Điều dưỡng trưởng Khoa KCBTYC đối với Ths. Lê Thúy Hạnh

TCCB

TCCB

HCQT

Khoa  KCBTYC

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa MTE.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – A.308

Họp Hội đồng xét thầu xây dựng HSMT Gói thầu: Mua sắm TTB và Gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa TTB

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

VTKT

Thành viên Hội đồng

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

TS. Bùi Thị Vân Anh

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

Thứ Tư, Ngày 11/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 – A. 308

Họp Hội đồng Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung lần 2 năm 2019

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Dược

Thành viên Hội đồng

13h15 – D.701

Sinh hoạt khoa học tiếng Anh Khoa Chấn thương

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện:TCCB, Ban TTND, BCH Công đoàn

15h00 – A. 308

Họp Hội đồng xét tuyển viên chức đặc biệt

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

TCCB

Thành viên Hội đồng

Thứ Năm, Ngày 12/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30

Tổ quản lý chất lượng bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Các thành viên Tổ QLCL

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

PGS. Hà Huy Tài

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h30 – A.308

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT và điều dưỡng các Khoa

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

Thứ Sáu, Ngày 13/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Bình đơn thuốc

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

9h00 – A.308

Họp Hội đồng xây dựng HSĐX gói thầu Dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại năm 2019

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

KSNK

Thành viên Hội đồng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Điều dưỡng CK mắt khóa 41

TS. Hoàng Anh Tuấn

QLKH&ĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – A.205

Tiếp CNVC và người lao động

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

 

CNVC và người lao động

16h00 – A.308

Họp Hội đồng Thẩm định  xây dựng HSMT Gói thầu: Mua sắm TTB và Gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa TTB

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

VTKT

Thành viên Hội đồng

Thứ Bảy, Ngày 14/12/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

08h30 – Khách sạn Sofitel Legend Metropole

Hội thảo

“Bước tiến trong công nghệ - thế hệ thủy tinh thể nhân tạo mới Tecnis eyhance & tecnis synergy“ - BVMTW và Cty Johnson&Johnson VISION phối hợp tổ chức

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiệp

QLKH&ĐT

- Công ty Johnson & Johnson VISION

 

Chủ nhật, Ngày 15/12/2019
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019