Tuần thứ 42 - từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018
< Tuần 42 2018 >
Thứ Hai, Ngày 15/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

08h00 – H. 601

Khai giảng lớp Sinh viên Y5 Khoa Y dược Đại học Quốc gia

QLKHĐT

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên và học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dư­ợc dự với Khoa KGM

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H. 701

Huấn luyện An toàn VSLĐ

Tổ chức Cán bộ

HCQT

Nhóm 4 (có danh sách gửi về các Khoa Phòng)

Thứ Ba, Ngày 16/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa Glôcôm

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H. 701

Huấn luyện An toàn VSLĐ

Tổ chức Cán bộ

HCQT

Nhóm 4 (có danh sách gửi về các Khoa Phòng)

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK mắt K38

Ths. Nguyễn Kiên Trung

HCQT

QLKHĐT

Học viên tham gia khóa học

Thứ Tư, Ngày 17/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư ­ vấn giám sát, bên B

13h30 – H. 701

Hội thảo do công ty Bayer tài trợ “Vai trò của Aflibercept trong điều trị phù hoàng điểm do tắc tĩnh mạch võng mạc”

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

15h00 – A. 308

Báo cáo định hướng phất triển Khoa KBNT của Ts. Nguyễn Thu Thủy và Ths. Trần Thị Thúy Hồng

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

TCCB

KBNT

Đảng ủy, BGĐ và nhân viên Khoa KBNT

Thứ Năm, Ngày 18/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30

Tổ Quản lý chất lượng Bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Thành viên Tổ Quản lý

13h30 – H. 701

Huấn luyện An toàn VSLĐ

Tổ chức Cán bộ

HCQT

Nhóm 4 (có danh sách gửi về các Khoa Phòng)

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK mắt K38

Ths. Nguyễn Kiên Trung

HCQT

QLKHĐT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – A. 308

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Thành viên Hội đồng

Thứ Sáu, Ngày 19/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – H. 601

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa KGM

GS. TS Đỗ Như Hơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – H. 701

Huấn luyện An toàn VSLĐ

Tổ chức Cán bộ

HCQT

Nhóm 4 (có danh sách gửi về các Khoa Phòng)

13h30 – A.103

Họp Ban Giám đốc.

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

13h30 – A. 308

Huấn luyện An toàn VSLĐ

Tổ chức Cán bộ

HCQT

Nhóm 1 (có danh sách gửi về các Khoa Phòng)

15h00 – A. 308

Họp xây dựng giá

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

PGĐ Sơn, PGĐ Đông, PGĐ Thành, KHTH, TCKT, VTKT, GMHS

Thứ Bảy, Ngày 20/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 15/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

08h00 – H. 601

Khai giảng lớp Sinh viên Y5 Khoa Y dược Đại học Quốc gia

QLKHĐT

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên và học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dư­ợc dự với Khoa KGM

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H. 701

Huấn luyện An toàn VSLĐ

Tổ chức Cán bộ

HCQT

Nhóm 4 (có danh sách gửi về các Khoa Phòng)

Thứ Ba, Ngày 16/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa Glôcôm

Trư­ởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H. 701

Huấn luyện An toàn VSLĐ

Tổ chức Cán bộ

HCQT

Nhóm 4 (có danh sách gửi về các Khoa Phòng)

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK mắt K38

Ths. Nguyễn Kiên Trung

HCQT

QLKHĐT

Học viên tham gia khóa học

Thứ Tư, Ngày 17/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư ­ vấn giám sát, bên B

13h30 – H. 701

Hội thảo do công ty Bayer tài trợ “Vai trò của Aflibercept trong điều trị phù hoàng điểm do tắc tĩnh mạch võng mạc”

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

15h00 – A. 308

Báo cáo định hướng phất triển Khoa KBNT của Ts. Nguyễn Thu Thủy và Ths. Trần Thị Thúy Hồng

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

TCCB

KBNT

Đảng ủy, BGĐ và nhân viên Khoa KBNT

Thứ Năm, Ngày 18/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30

Tổ Quản lý chất lượng Bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Thành viên Tổ Quản lý

13h30 – H. 701

Huấn luyện An toàn VSLĐ

Tổ chức Cán bộ

HCQT

Nhóm 4 (có danh sách gửi về các Khoa Phòng)

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK mắt K38

Ths. Nguyễn Kiên Trung

HCQT

QLKHĐT

Học viên tham gia khóa học

15h00 – A. 308

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Thành viên Hội đồng

Thứ Sáu, Ngày 19/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – H. 601

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa KGM

GS. TS Đỗ Như Hơn

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

13h30 – H. 701

Huấn luyện An toàn VSLĐ

Tổ chức Cán bộ

HCQT

Nhóm 4 (có danh sách gửi về các Khoa Phòng)

13h30 – A.103

Họp Ban Giám đốc.

PGS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

13h30 – A. 308

Huấn luyện An toàn VSLĐ

Tổ chức Cán bộ

HCQT

Nhóm 1 (có danh sách gửi về các Khoa Phòng)

15h00 – A. 308

Họp xây dựng giá

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

PGĐ Sơn, PGĐ Đông, PGĐ Thành, KHTH, TCKT, VTKT, GMHS

Thứ Bảy, Ngày 20/10/2018

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 21/10/2018
Nội dung đang được cập nhật...
Hội nghị nhãn khoa toàn quốc 2017